Regulamin serwisu

 

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

BigBetSport

https://bigbetsport.com/

 

 1. Definicje

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Konsument - Usługobiorca, będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 2. Newsletter – usługa polegająca na możliwości otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej. W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole na stronie internetowej.

 3. Przeglądający - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która jako gość przegląda zawartość serwisu, bez dokonywania rejestracji.

 4. Regulamin – niniejszy dokument;

 5. Serwis- serwis internetowy pod adresem https://bigbetsport.com/ .

 6. Usługodawca - KAMELEON, Heweliusza 8/811 , 80-890 Gdańsk, NIP: 5782845569, REGON: 387941814, biuro@bigbetsport.com .

 7. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 8. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta lub zamierza korzystać z Usługi Elektronicznej.

 9. Użytkownik- Usługobiorca, który po dokonaniu rejestracji ma przypisane Konto Użytkownika w serwisie i ma możliwość korzystania ze wszelkich usług

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki i sposób świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://bigbetsport.com/ .

 2. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej https://bigbetsport.com/ w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

 3. Usługodawca oświadcza, że nie jest organizatorem zakładów wzajemnych, stanowiących bukmacherstwo przez sieć Internet na stronie https://bigbetsport.com/ w rozumieniu art. 2 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.

 4. Usługodawca udostępnia jedynie platformę internetową, która ma charakter informacyjny i ekspercki oraz marketingowy. Usługodawca nie promuje jakiejkolwiek nielegalnej działalności związanej z hazardem ani do niej nie zachęca.

 5. Na stronie serwisu Usługodawca udostępnia aktualne informacje sportowe, zawierające analizy bukmacherskie, wywiady czy zapowiedzi meczowe. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby informacje zamieszczane w Serwisie były aktualne na dzień ich umieszczenia, tym niemniej nie gwarantuje ich aktualności w późniejszym czasie. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za prezentowane kursy w serwisie czy informacje przekazane przez legalne zakłady bukmacherskie.

 6. Na stronie serwisu ( wersji polskojęzycznej) znajdują się jedynie informacje przedstawiające zakłady bukmacherskie, które legalnie działają na terytorium RP po uzyskaniu zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Na stronie serwisu znajdują się informacje o nr zezwolenia poszczególnych podmiotów. Aktualna lista podmiotów, które mają zezwolenie jest dostępna również pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet .

 7. Usługodawca nie odpowiada za wybory Użytkowników w zakresie ich rejestracji na stronie danego zakładu bukmacherskiego. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.

 8. Użytkownik na własną odpowiedzialność rejestruje się w wybranym zakładzie bukmacherskim, akceptując regulaminy danego zakładu bukmacherskiego.

 9. Usługodawca nie odpowiada za rejestracje Użytkownika w zakładzie bukmacherskim, który nie posiada zezwolenia w RP.

 10. Usługodawca nie odpowiada za działania Użytkowników lub osoby trzecie, dotyczące udziału w grach hazardowych i jakiekolwiek straty powstałe z udziału w grach hazardowych opartych na rekomendacji, prognozie lub innych informacjach zaczerpniętych z Serwisu.

 11. Serwis jest przeznaczony wyłącznie dla pełnoletnich przeglądających/usługobiorców polskojęzycznych, zainteresowanych zakładami wzajemnymi, grami losowymi lub grami hazardowymi przez internet w krajach, w których zakłady wzajemne, gry losowe lub gry hazardowe są dozwolone.

 12. Serwis nie jest kierowany do osób małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich.

 13. Wszelkie treści i materiały zawarte w Serwisie mają charakter jedynie informacyjny i są przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich i nie nakłaniają ani nie zachęcają w żaden sposób do uczestnictwa w grach hazardowych, a w szczególności nie mogą być interpretowane jako :

 1. łączące urządzanie gier lub uczestniczenie w grach hazardowych ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;

 2. zawierające stwierdzenie, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;

 3. przedstawiające powstrzymywanie się lub umiarkowane uczestniczenie w grach hazardowych w negatywny sposób;

 4. wywołujące skojarzenia z atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.

 5. zachęcające do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;

 1. Serwis może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, nad którymi Usługodawca nie ma kontroli i nie może przyjąć odpowiedzialności za ich treść. Po otrzymaniu zgłoszenia naruszeń, Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania takich linków.

 1. Warunki korzystania z serwisu

 1.  

 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym Usług, za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego. W związku z powyższym Usługodawca zaleca, aby osoby korzystające z Serwisu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

 3. Warunkiem korzystania z usług serwisu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego pełna akceptacja. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania jego postanowień. Przeglądający korzysta z serwisu w ograniczonym zakresie, mając jedynie możliwość zapoznania się z jego zawartością.

 4. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

 5. Usługodawca świadczy usługi określone w rozdz. IV niniejszego regulaminu. Ponadto Usługodawca umożliwia zapoznawanie się z treściami publikowanymi w serwisie, jak również organizuje różne konkursy i promocje , w tym Ligę Typerów (rozdział VI).

 6. Przeglądający oraz Usługobiorcy mogą korzystać z serwisu oraz materiałów na nim zamieszczonych w granicach prawnie dozwolonych, w szczególności w granicach przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystanie jakichkolwiek treści w serwisie bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów jest zabronione.

 7. Usługobiorca zobowiązany jest do:

 1. podawania przy rejestracji w ramach Serwisu Internetowego wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych, jak również ich niezwłocznego aktualizowania ;

 2. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Usługodawcy, Serwisu Internetowego i innych Usługobiorców czy Przeglądających ;

 3. korzystania z usług udostępnianych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu ;

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługi są świadczone przez Usługodawcę nieodpłatnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 2. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Usługobiorców :

a) Konto Użytkownika ;

b) Newsletter;

c) Zamieszczanie opinii (rozdział V);

 1. Korzystanie z Konta Użytkownika możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Usługobiorcę:

- wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,

- kliknięciu pola „Zarejestruj”.

 1. Po rejestracji Konta, Usługobiorca może zalogować się do Serwisu internetowego podając wskazany podczas rejestracji login oraz hasło.

 2. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia Konta lub skorzystania z przycisku „Usuń Konto”.

 3. Rejestracja Konta jest możliwa również przy wykorzystaniu portalu społecznościowego Facebook. Dane identyfikacyjne za zgodą wyrażoną w portalu społecznościowym zostaną przekazane przez portal społecznościowy Facebook.

 4. Użytkownik może dokonać ręcznej aktualizacji danych identyfikacyjnych, pobranych ze wskazanego portalu społecznościowego oraz ich uzupełnienia. Jeżeli przekazane przez portal dane są nieprawdziwe czy niekompletne, Użytkownik powinien dokonać ich aktualizacji. Szczegółowe informacje dotyczące zasad udostępniania danych dostępne są w polityce prywatności właściwego portalu społecznościowego.

 5. Użytkownik, będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi Konta Użytkownika odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy lub mailowo na adres: biuro@bigbetsport.com . Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza, który stanowi załącznik nr 1 do umowy.

 6. Newsletter to usługa świadczona na żądanie Usługobiorcy po zawarciu Umowy, obejmuje otrzymywanie przez Usługobiorców, którzy udostępnili Usługodawcy swój adres e-mail, drogą elektroniczną informacji handlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy, w tym w szczególności informacji o ich aktualnej ofercie, promocjach, rabatach i akcjach marketingowych.

 7. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 8. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę

 9. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki są każdorazowo określane na stronach serwisu.

 10. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Usługobiorcą za 14 dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych przyczyn, rozumianych jako zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą lub zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu.

 11. W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

 12. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed jej rozwiązaniem.

 1. Zamieszczanie opinii

 1. Użytkownik ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii. Przedmiotem opinii może być polski bukmacher, artykuł, promocja, konkurs.

 2. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników w serwisie.

 3. W zakresie opinii o polskim bukmacherze, Użytkownik reprezentuje tylko i wyłącznie własne poglądy na jego temat i ponosi z tego tytułu wyłączną odpowiedzialność za treści publikowane w serwisie. Opinie w tym zakresie nie mogą również zawierać materiałów handlowych czy linków, będących jakąkolwiek reklamą czy treści chronione prawem autorskim czy naruszające prawa osobiste osób trzecich.

 4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usunięcia każdej opinii w każdym momencie, w szczególności treści obraźliwe czy wulgarne, bądź niezgodne z prawem.

 1. Liga typerów

 1. Usługodawca organizuje dedykowany tylko dla użytkowników serwisu konkurs „Liga Typerów”.

 2. W celu uczestnictwa w konkursie Użytkownik jest zobowiązany do podania loginu lub ID do legalnego bukmachera, będącego sponsorem konkursu. Sponsor nagród oraz ich wysokość zależą od lokalizacji, w jakiej użytkownik korzysta z serwisu.

 3. Użytkownik w dniu rejestracji lub pierwszego dnia miesiąca otrzymuje od Usługodawcy 10 000 punktów, za które obstawia kupony z oferty kursowej. Dodatkowo każdy użytkownik codziennie przy pierwszym logowaniu otrzymuje dodatkowe 500 punktów od Usługodawcy.

 4. Po rozliczeniu każdego kuponu konkursowego ranking graczy w ramach „Ligi Typerów” aktualizuje się automatycznie na podstawie zysków i strat.

 5. Szczegóły w zakresie konkursu „Liga Typerów” oraz wszelkie aktualizacje znajdują się na stronie serwisu https://bigbetsport.com/ .

 1. Tryb reklamacyjny

 1. Usługodawca posiada dostatecznie sformalizowaną procedurę składania reklamacji i rozpoznaje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą.

 2. Usługobiorcy mogą składać reklamacje w sprawach Usług świadczonych przez Usługodawcę w formie pisemnej, bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres Usługodawcy biuro@bigbetsport.com .

 3. Reklamacja powinna zawierać:

 1. oznaczenie Usługobiorcy oraz jego dane identyfikujące;

 2. oznaczenie Usługi, której dotyczy reklamacja;

 3. uzasadnienie ze wskazaniem na nieprawidłowość.

 1. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od ich otrzymania.

 2. W trakcie trwania procedury reklamacyjnej, Usługodawca może zwrócić się do Usługobiorcy o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

 3. Po rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca poinformuje składającego reklamację o jej uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia (przy czym informacja o odmowie uwzględnienia reklamacji będzie zawierała uzasadnienie).

 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów , wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 1. Konsument, ma prawo przykładowo do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 2. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 1. Klauzula Force majeure (Siła wyższa)

 1. Żadna ze stron nie może ponosić odpowiedzialności za niewykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań, jeśli takie niewykonanie zobowiązania jest spowodowane nieprzewidywalnym zdarzeniem pozostającym poza jego kontrolą lub incydentem siły wyższej, w tym między innymi epidemią, powodzią, pożarem, burzą, brakiem surowców, strajkiem transportowym, strajkiem częściowym lub całkowitym, lub blokadą. Strona, dotknięta takimi zdarzeniami, musi niezwłocznie powiadomić drugą stronę, nie później niż 5 dni roboczych po wystąpieniu wspomnianego zdarzenia.

 2. Strony zgadzają się, że wspólnie będą dążyć, aby jak najlepiej wypełnić zobowiązanie podczas utrzymywania się takich zdarzeń.

 3. Niniejsza klauzula nie ogranicza w żaden sposób uprawnień konsumenckich.

 1. Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Usługobiorców dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

 2. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 3. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na Stronie Internetowej.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, bądź jego Partnerów, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 2. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 3. Wybór prawa polskiego jako właściwego nie pozbawia usługobiorców, będących konsumentami, ochrony przewidzianej dla nich przez prawo właściwe dla ich miejsca zwykłego pobytu w UE.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskie.

 5. Usługodawca zastrzega sobie możliwość sporządzenia dla konkretnych usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego.

 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Usługobiorca zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Usługobiorcy posiadający Konto, jako Użytkownicy zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.01.02.2021

 

 

Image hosted by servimg.com

-

Image hosted by servimg.com

-

Image hosted by servimg.com

-